Lijst met Afkortingen

In het onderwijs worden veel afkortingen gebruikt. Hieronder een (niet volledig) overzicht:

AB
Ambulante Begeleiding
ABP
Stichting Pensioenfonds (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds)
ACOA
Adviescommissie Onderwijs-arbeidsmarkt
ADV
Arbeidsduurverkorting
ANW
Algemene Natuurwetenschappen
AOB
Algemene Onderwijsbond
AOC
Agrarisch Opleidingscentrum
APS
Algemeen Pedagogisch Studiecentrum
AVMB
Algemene Voorbereiding op Maatschappij en Beroep
AVO
Algemeen Voortgezet Onderwijs
AVS
Algemene Vereniging voor Schoolleiders
AVV
Algemeen Vormende Vakken
BAPO
Bevordering Arbeidsparticipatie Ouderen
BBL
Basisberoepsgerichte Leerweg
BBO
Beroepsbegeleidend Onderwijs
BOCO
Bouwcoördinator
BOL
Beroepsopleidende Leerweg
BPV
Beroepspraktijkvorming
BVE
Beroeps- en Volwasseneneducatie
CAO
Collectieve arbeidsovereenkomst
CEDIN
Onderwijsbegeleidingsdienst Groningen – Friesland
CFI
Centrale Financiële Instelling (nu DUO)
CITO
Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling
CKV
Culturele en Kunstzinnige Vorming
CNV
Christelijk Nationaal Vakverbond
CvI
Commissie voor Indicatiestelling
DL
Didactische leeftijd
DLE
Didactische leeftijdequivalent
DOD
Digitaal overdracht Dossier
DUO
Dienst Uitvoering Onderwijs
ESM
Ernstige Spraak- en Taalmoeilijkheden
FPU
Flexibel Pensioen en Uittreden
GL
Gemengde Leerweg
(D)GO
(Decentraal) Georganiseerd overleg
HAVO
Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs
HBO
Hoger beroepsonderwijs
KBL
Kaderberoepsgerichte Leerweg
IB
Intern Begeleider
IB-Groep
Informatie Beheer Groep (nu DUO)
ICT
Informatie- en Communicatietechnologie
IVBO
Individueel Voorbereidend Beroepsonderwijs
KSE
Kwalificatie Structuur Educatie
KSB
Kwalificatie Structuur Beroepsonderwijs
LA
Leerachterstand
LAKS
Landelijk Aktie Komitee Scholieren
LGF
Leerlinggebonden Financiering
LIO
Leraar in Opleiding
LOB
Landelijk Orgaan Beroepsonderwijs
LOM
Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden
L(O)VS
Leerling (onderwijs)volgsysteem
LWO(O)
Leerwegondersteunend Onderwijs
LZ
Langdurig Zieken
MAVO
Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs
MBO
Middelbaar Beroepsonderwijs
MLK
Moeilijk Lerende Kinderen
MR
Medezeggenschapsraad
NOT
Nationale Onderwijstentoonstelling
NT-1
Nederlands als moedertaal
NT-2
Nederlands als tweede taal
OA
Onderwijs Assistent
OALT
Onderwijs in Allochtone Levende Talen
OBD
Onderwijsbegeleidingsdienst
OC&W
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
OWKR
Onderwijskundig rapport
OLW
Oriëntatie op Leren en Werken
OOP
Onderwijsondersteunend Personeel
OP
Onderwijzend personeel
OPDC
Orthopedagogisch en Didactisch Centrum
OU
Open Universiteit
PABO
Pedagogische Academie Basisonderwijs
PO
Primair Onderwijs
PCL
Permanente Commissie Leerlingenzorg
PCO
Protestants Christelijk Onderwijs
PI
Pedologisch Instituut, maar ook Penitentiaire Inrichting
PPO
Personeelvoorziening Primair Onderwijs
PRO
(School voor) Praktijkonderwijs
PSO
Praktische SectorOriëntatie
RDO
Register Directeur Onderwijs (Nederlandse Schoolleiders Academie)
REC
Regionaal Expertise Centrum
RK
Rooms-Katholiek Onderwijs
ROC
Regionaal Opleidingscentrum
RT
Remedial Teaching
SBAO
Speciale School voor Basisonderwijs (bijv. De Baldakijn, Stadskanaal)
SBO
Secundair Beroepsonderwijs
SO
Speciaal Onderwijs
SBO
Speciaal Basisonderwijs
SVO
Speciaal Voortgezet Onderwijs
TL
Theoretische Leerweg
VBO
Voorbereidend Beroepsonderwijs
VMBO BBL
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs basisberoepsgerichte leerweg
VMBO KBL
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs kaderberoepsgerichte leerweg
VMBO GL
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs gemengde leerweg (=kader+theoretisch)
VMBO TL
Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs theoretische leerweg
VO
Voortgezet Onderwijs
VSO
Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSO-MLK
Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Moeilijk Lerende Kinderen (tegenwoordig: PrO)
VSO-LOM
Voortgezet Speciaal Onderwijs voor Kinderen met Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden
VWO
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
VPCO-ZOG
Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Zuidoost Groningen
WBO
Wet op het Basisonderwijs (is nu WPO)
WEB
Wet Educatie en Beroepsonderwijs
WHW
Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderzoek
WMO
Wet Medezeggenschap Onderwijs
WO
Wetenschappelijk Onderwijs
WOV
Wet op de Onderwijsverzorging
WPO
Wet op het Primair Onderwijs
WPS
Werk Plekken Structuur
WVO
ZAT
Wet op het Voortgezet Onderwijs
Zorg- en adviesteam
ZML
Zeer Moeilijk Lerenden
ZMLK
Zeer Moeilijk Lerende Kinderen
ZMOK
Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen