Groep 8

Dagelijkse gang van zaken in groep 8
Op maandag start de dag doorgaans met een kringgesprek, waarbij kinderen samen praten over hun belevenissen in het weekend. Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen al naar de klas komen. Tot 8.30 u mogen ze gezellig wat kletsen met de juf/meester of met elkaar. Op dinsdag en donderdag starten we vanaf 8.15 uur met het rekenrooster. Tijdens het rekenrooster spelen we rekenspellen die ons helpen automatiseren. Op woensdag en vrijdag starten we vanaf 8.15 uur met het leesrooster. Tijdens het leesrooster lezen kinderen zelfstandig in hun leesboek, lezen met een leesouder of werken aan hun eigen portfolio doelen op het gebied van lezen en spelling. Ook zijn er leerlingen die tutorlezen met jongere kinderen. Bij het tutorlezen begeleiden oudere kinderen de jongere kinderen bij het leren lezen.
Het rekenrooster, leesrooster en het vertelmoment eindigen rond 8.45 uur. We beginnen de dag samen en lezen een Bijbelverhaal.
In de ochtend werken we aan rekenen, spelling, taal en begrijpend lezen. ’s Middags besteden we aandacht aan wereldoriëntatie, Engels, techniek en creatieve vakken. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen elke maandagmiddag en dinsdagochtend gym van een vakleerkracht. De gymlessen worden gesplitst in 2 onderdelen: toestel en spel.

Zelfstandig werken
Zelfstandig werken vindt elke dag plaats. Naast de zogenaamde dagtaken in de klas zijn er ook taken die aan het einde van de week af dienen te zijn. Op die manier krijgen kinderen meer inzicht in het verloop van de lesstof van de verschillende methodes. Iedere maandag worden de taken besproken en plannen de kinderen de taken in op hun eigen weektaak. Ze bepalen dus zelf in welke volgorde ze de taken maken. We stimuleren het dat de kinderen hier zelf goed over nadenken en een bewuste keuze hiervoor maken. Eenmaal in de week (meestal op vrijdag) wordt het werk van de gehele week geëvalueerd. Natuurlijk kijken we op andere dagen van de week met de kinderen mee. Het gaat erom dat de kinderen goed leren plannen en planmatig leren werken. Een belangrijk aspect binnen de 21st Century Skills.

Kanjertraining
De kanjertraining is een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling. De eerste weken van een nieuw schooljaar staan in teken van spellen om elkaar te leren kennen, te vertrouwen en samen te werken. Ook is er wekelijks aandacht voor de theorieën die bij de Kanjertraining horen. We spreken daarom met de hele school dezelfde kanjertaal. Door hier structureel aandacht aan te besteden, behouden en stimuleren wij het positieve schoolklimaat.

Groep 8
Groep 8 is natuurlijk een ander jaar dan anders. We werken toe naar een fijne en vloeiende overstap naar het voortgezet onderwijs en daarbij hoort natuurlijk het advies, de eindtoets en de informatie vanuit de VO scholen.
Aan het begin van elk schooljaar wordt hiervoor een informatieavond georganiseerd.

Schooladvies
Elke leerling in groep 8 krijgt een schooladvies. De groepsleerkracht kent de leerlingen het beste en stelt in overleg met collega’s, IB-er en directeur, dit schooladvies op. De groepsleerkracht kijkt daarvoor onder andere naar leerprestaties, aanleg en ontwikkeling tijdens de hele basisschoolperiode. Onze school maakt bij het opstellen van het schooladvies ook gebruik van de ‘Plaatsingswijzer’ (ouders hebben hierover informatie gehad).
Het schooladvies wordt vóór 15 februari aan de leerling en zijn of haar ouders gegeven omdat de leerlingen vóór 1 maart aangemeld moeten zijn bij een school voor voortgezet onderwijs.

Toetsadvies
Naast dit schooladvies komt er, door de invoering van de verplichte eindtoets PO in 2015, voor alle leerlingen in Nederland een zogenoemd ‘objectief tweede gegeven’ bij in de vorm van het resultaat op genoemde eindtoets: het toetsadvies. Er zijn meerdere door de overheid goedgekeurde eindtoetsen. Wij zijn ons hier nog op aan het beraden.
Het schooladvies is gebaseerd op alles wat de school van een leerling weet, behalve de score op de eindtoets.

Eindtoets
De eindtoets toetst wat in acht jaar basisschool is geleerd. Je hoeft er dus niet speciaal voor te trainen. De eindtoets bestaat uit de onderdelen Nederlandse taal en rekenen.
Bij rekenen en taal kunnen ook vragen zijn waarbij een tabel gelezen moet worden of waarbij iets moet worden opgezocht. Dat noemen ze ook wel: vragen waarbij je studievaardigheden moet gebruiken.
Onderdelen taal:
1. lezen: kun je een tekst lezen en begrijpen?
2. woordenschat: weet je wat deze woorden betekenen?
3. schrijven: kun je schrijffouten in een verhaaltje verbeteren?
4. taalverzorging: kun je een tekst goed spellen en volgens de regels netjes schrijven
Onderdelen rekenen:
1. getallen: 1 + 1 en 3 x 5 enzovoort
2. verhoudingen: dat zijn vragen over breuken
3. meten en meetkunde: dat zijn vragen over oppervlakte
4. verbanden: dat zijn vragen over tabellen en grafieken

Na de eindtoets
Vier weken nadat de eindtoets is gemaakt, krijgen de ouders van de school een leerlingrapport met daarin de toetsuitslag en een toetsadvies over de soort middelbare school die daar het beste bij past.
In het leerlingrapport staan verschillende dingen: een score voor de hele toets (standaardscore), maar er is ook te zien hoe de verschillende onderdelen zijn gemaakt (hoeveel vragen goed) en welk referentieniveau is behaald op taal en rekenen. De eindtoets geeft aan welk schoolniveau het best bij de leerling past.

Relatie schooladvies/toetsadvies
Basisscholen hebben vóór 1 maart een schooladvies gegeven. Het schooladvies is vanaf 2015 leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd. De V.O.-school mag de score op de eindtoets dus niet gebruiken om af te wijken van een schooladvies.
Wordt de centrale eindtoets beter gemaakt dan de school had gedacht, dan moet de school het advies heroverwegen. Dat gebeurt in overleg met ouders en leerling. Het kan zijn dat de basisschool het schooladvies aanpast, maar dat hoeft niet.Wordt de eindtoets slechter gemaakt dan de school verwachtte, dan past de school het advies niet aan. Dat blijft dan hetzelfde. Wel kan er overleg volgen tussen basisschool, ouders en leerling om het verschil zo mogelijk te achterhalen.

Algemene informatie V.O.

Cursusjaar 2018- 2019:
De overheid geeft de gids ‘Voortgezet Onderwijs’ uit. We bevelen deze gids van harte bij u aan!

Het voortgezet onderwijs geeft op heel verschillende manieren informatie. Er worden allerlei soorten informatieavonden voor ouders en kinderen georganiseerd in de periode november – april. Folders worden te pas en te onpas naar ons toegestuurd, soms één enkele, soms voor alle leerlingen (die delen we dan natuurlijk uit).

Het is voor ons niet mogelijk u van alle activiteiten van de diverse scholen op de hoogte te houden. We willen u dan ook vragen om zelf de informatie in kranten en/of op de betreffende websites in de gaten te houden.

Websites van V.O. scholen

Door op de weblink te klikken wordt een nieuw venster geopend.

RSG Ter Apel
http://www.rsgterapel.nl

Hondsrugcollege Emmen
http://www.hondsrugcollege.nl

Carmel College Emmen
Dollardcollege Winschoten
http://www.dollardcollege.nl
Terra Emmen, VMBO – groen
http://www.vmbogroenterra.nl
Terra Emmen, groene lyceum
Noorderpoort Stadskanaal (fuseert met Ubbo Emmius)
Ubbo Emmius Stadskanaal, Onstwedde
http://www.ubboemmius.nl