Sterke leerlingen

Beleid

CBS Het Gebint hecht er grote waarde aan dat de leerlingen leren omgaan met hun mogelijkheden en beperkingen, opdat ze naar eigen vermogen een aandeel kunnen en durven nemen in onze maatschappij.
Begaafd lampjeIn het hedendaagse onderwijs is ‘omgaan met verschillen’ een centraal thema geworden en in verband hiermee is er in de laatste jaren een toenemende belangstelling voor sterke leerlingen (bovengemiddeld presterende kinderen). Uitgaande van onze visie willen wij iedere leerling optimale kansen en zorg bieden, uitdagen en ruimte geven.
Omdat we de wens hebben beter tegemoet te kunnen komen aan sterke leerlingen. Dit is een vast onderdeel van ons schoolcurriculum.
Er bestaan verschillende theoretische modellen over hoe om te gaan met sterke leerlingen. In de moderne visies op slimme kinderen spreekt men over het algemeen over ‘het behalen van uitzonderlijke prestaties op verschillende gebieden’. Een sterke leerling beschikt naast een hoge intelligentie tevens over een hoge graad van creatief denken en een hoge taakgerichtheid.
Begaafd meervoudig
Wij bieden op onze school voor sterke leerlingen een passend en gestructureerd onderwijsaanbod. Ze worden extra uitgedaagd en leren hier ook verantwoordelijkheid voor dragen. Dit geeft ze een gevoel van competentie en vergroot het zelfvertrouwen.
Op een aantal vaste momenten tijdens de schoolcarrière screenen wij met behulp van het Digitaal handelingsprotocol (hoog)begaafdheid (DHH) álle leerlingen. Het is een protocol dat gebruikt kan worden voor het signaleren van (hoog-)begaafdheid, het goed in kaart brengen van alle kenmerken van de betreffende leerling en het opzetten van een plan van aanpak voor slimme leerlingen (een kindplan). We maken dit plan in overleg met de ouders en betrekken ook de leerling hierbij.
leerlingen die extra uitdaging aankunnen, krijgen een aangepaste taak. Maar alleen als ze de verantwoordelijkheid daarvoor kunnen en willen dragen. Wij gaan samen met de leerling binnen een kindplan de doelen voor de komende vaststellen. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd met de leerling. Uitdaging is te vinden verrijking van de leerstof, het ‘Pluspakket’ voor groep 1-8 of de eigen ambities van de leerling.

Kenmerken van een hoge begaafdheid

Een hoge intelligentie
Een intelligentiequotiënt van 130 en hoger wijst op hoogbegaafdheid, maar is geen vanzelfsprekendheid. Er is meer nodig.
 
Een zeer goed geheugen.
Meer- of hoogbegaafde kinderen kunnen snel kennis opnemen. Vooral als ze de beschikking hebben over de juiste leermethoden. Ook de snelheid en het gemak, waarmee gebeurtenissen en kennis uit een (ver) verleden worden gereproduceerd, is opvallend en kan een signaal zijn voor hoogbegaafdheid.
Begaafd out of the boxCreatief denken
Intelligentie omvat het convergent en divergent denken bij het oplossen van problemen. Onder convergent denken wordt verstaan het meer traditionele stap-voor-stap-redenerend oplossen van problemen. Divergent denken daarentegen heeft meer weg van ‘brainstorming’. Met name het divergent denken is belangrijk voor hoogbegaafd presteren, omdat het een voorwaarde is voor creativiteit en ‘out of the box-denken’.
Een groot kennisbestand
Bij de kennisverwerving zijn er niet alleen kwantitatieve verschillen (aantal feiten), maar ook kwalitatieve verschillen (methoden) in waarnemen en denken tussen sterke en gemiddelde leerlingen.
Een grote leergierigheid.
Op jonge leeftijd kunnen nieuwsgierigheid en ondernemingslust herkend worden als voorlopers van leergierigheid en prestatiegerichtheid / ambitie.
Naast deze kenmerken is, zoals gezegd, de rol van de omgeving van invloed. De ouders, de vriendenkring en ook de school zijn belangrijke omgevingsfactoren die de leergierigheid en innerlijke ambitie van het kind kunnen stimuleren of afremmen.
Sterke kinderen hoeven (voor de buitenwereld) niet altijd sterk te blijven. Het is geen blijvende toestand, waarin je je voor eens en voor altijd bevindt.
Het wordt hoe langer hoe meer gezien als een dynamisch proces, waarin de persoon zich onder invloed van wisselende milieufactoren en bepaalde persoonlijkheidsfactoren min of meer slim zal gedragen.